sempozyum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu'na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

KYS-FRM-183 KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu

KYS-FRM-184 KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması