sempozyum

             

          1. Misyon (Öz görev)

    Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin aksatılmadan en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, kanun hükümleri çerçevesinde her türlü kamu kaynağını en etkin ve en verimli şekilde kullanarak tüm harcama birimlerine destek hizmeti sunmak ve bu hizmetlere yönelik birim taleplerini en kısa sürede karşılamak.

         2. Vizyon (Uz görü)      

Mevzuata hâkim, alanında uzman, katılımcı, yenilikçi ve özverili personeli ile gurur duyulan örnek bir başkanlık olmak.

               Yetki, Görev ve Sorumluluklar

            1.Yetki  

   Başkanlığımız, 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 Mart 2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla yetkilidir.

            2.Görev

 • Yatırım programının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
 • Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan makine-teçhizat, malzeme ve hizmetlerin; serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek,
 • Temizlik, destek, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve benzeri işlemleri yürütmek,
 • Üniversitemiz araçlarının sevk ve idaresini yapmak, ayrıca onarım-yakıt giderlerini karşılamak
 • Başkanlığımızın taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
 • Başkanlığımız personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini ve tahakkuklarını yapmak,
 • Güvenlik ve çevre kontrol işlemlerini yürütmek,
 • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, kanun ve ilgili yönetmeliğin 18. maddesi gereğince oluşturulan kamu konutları işlemlerini yürütmek (tahsis,teslim,tahliye),
 • Maaş-tahakkuk yapılan personellere ait aylık kesenek bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek,
 • Sivil Savunma işlemlerini yürütmek,
 • Rektörlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.

            3.Sorumluluk

     Başkanlığımız görevlerini yerine getirirken kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı