sempozyum

Mart 2020 tarihi itibari ile Ülkemizde de görülmeye başlayan ve halen devam eden Covid-19 küresel salgını hususunda Sağlık Bakanlığı’nın “Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır”  ve “Yükseköğretim kuramlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir” şeklindeki görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda 17/02/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

 1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,
 2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,
 3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,
 4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,
 5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi.

Bu doğrultuda;

Üniversitemizin temel önceliği öğrencilerimiz ve personelimizin sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan ve aynı nitelikte devam ettirmektir.

Üniversitemiz bölüm ve programlarındaki;

 • Öğrenci sayıları,
 • Uygulamalı ders alan öğrenci sayıları,
 • Uygulamalı derslerin oranları,
 • Laboratuvar, atölye vb. uygulama alanlarının kapasiteleri ve uygunluğu,
 • Maske - mesafe - temizlik kurallarının uygulanabilirliği hususları ile

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli yazısında belirtilen hususlar da dikkate alınarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine dair uygulama şeklinin akademik birimlerce (enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu vb.) alınacak kararlar çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlarda uygulanacak eğitime ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiş ve uygulama sürecine ilişkin açıklamalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

 

Dersler

Uzaktan Öğretim

Uzaktan öğretim ile verilecek dersler “Kastamonu Üniversitesi COVID-19 ile Mücadele Süreci Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları” çerçevesinde yürütülecek olup;

 1. Örgün öğretim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim süreçlerindeki teorik derslerin, TÖMER programı kapsamındaki derslerin, isteğe bağlı hazırlık programlarındaki derslerin ve zorunlu hazırlık programlarındaki derslerin (İlahiyat Zorunlu Arapça Hazırlık Programı vd.) ilgili programlarda kazandırılması beklenen asgari yeterlilikler dikkate alınarak uzaktan öğretim ile yapılmasına,
 2. Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim ile verdiği derslerin kayıt altına alınmasına ve ders programında belirlenen saatlerde canlı derse katılamayan öğrencilerin bu dersleri sistem üzerinden tekrar izleyebilmelerinin sağlanmasına,
 3. Öğretim elemanları ile çevrimiçi görüşme saatlerine ek olarak, akademik birim yöneticileri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınarak danışmanlık faaliyetlerine özel önem verilmesi ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesine,

 

Yüz Yüze

Yüz yüze işlenecek dersler için COVID-19 küresel salgını kapsamında;

 • Maske, mesafe ve temizlik hususlarına,
 • Yüz yüze ders işlenecek ortamda öğrenci yoğunluğuna,
 • Yüz yüze ders işlenecek sınıf, laboratuvar vb. ortamların temizlik ve havalandırılmasına azami özen gösterilmesi gerekmekte olup;
 1. Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, birimlerin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) ya da programların şartları, niteliği ve salgının seyri gözetilerek ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda dönüşümlü bir şekilde planlanmasına, bu süreçte azami dikkat gösterilmesine ve sıkı tedbirlerin alınmasına,
 2. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Programlarında yürütülen klinik uygulamaların (Tablo 1’de belirtilen derslerin) salgının seyri gözetilerek ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze gerçekleştirilmesine (Kastamonu veya diğer illerde),
 3. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik programı staj uygulamalarının (Tablo 1’de belirtilen derslerin) ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda azami dikkat ve sıkı tedbirler altında yüz yüze gerçekleştirilmesine (Kastamonu veya diğer illerde),
 4. Üniversitemiz Taşköprü Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıf müfredatında yer alan “IAY2000 Mesleki Beceri Eğitimi II” dersinin yüz yüze yapılmasına (Kastamonu veya diğer illerde),
 5. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü son sınıf müfredatında yer alan Mesleki Uygulama” dersinin 22 Mart-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında olmak üzere yüz yüze yapılmasına (Kastamonu veya diğer illerde),
 6. Mesleki gelişim gerektiren eğitim alanlarında, saha–işyeri eğitimlerinin ve staj uygulamalarının ilgili birimlerin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) yetkili kurul kararları ile salgının risk düzeyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı ve işyeri şartları gözetilerek ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesine (Kastamonu veya diğer illerde),
 7. Eğitim, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanmasına,
 8. Enstitülerde doktora yeterlik, yüksek lisans ve doktora tez savunmaları için başka üniversiteden gelen öğretim elemanlarının sınavlara çevrimiçi katılabilmelerine imkân tanınmasına,

 

Sınavlar

 1. Ara sınavların dijital ortamda yapılmasına; yarıyılın ödev, proje, sunum, görev, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilmesine; final sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde bahse konu dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dâhil edilmesinin önerilmesine,
 2. Final sınavlarında uygulanacak sürecin (yüz yüze ve/veya çevrim içi), salgının risk düzeyi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve devletin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlara göre yeniden değerlendirilebileceğine ve
 3. Lisansüstü eğitim veren programlarda seminer sunumlarının, tez izleme komitelerinin, doktora yeterlik ve tez savunma sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

 

Destek Hizmetler

 1. Kampüsümüzün öğrencilerimizin kullanımına açık olmasına; kütüphane, laboratuvarlar ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde kullanılmasının sağlanmasına,
 2. Bu süreçte öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla birimler tarafından sanal seminer, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine,
 3. Eğitim-öğretim süreci içinde, öğrencilerin desteklenmesi amacı ile akademik danışmanlık, rehberlik ve kariyer merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına,

Kayıt Dondurma

 1. Küresel salgın şartları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrencilerin; salgın endişesi veya barınma ihtiyacından dolayı eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin; istemde bulunmaları durumunda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun öngördüğü ilkeler doğrultusunda, kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasına,                

Düzenleme

 1. Küresel salgının seyrine göre; tüm akademik birimlerin eğitim şeklinin ilerleyen süreçte tekrar gözden geçirilebileceğine,
 2. Bu kapsamda alınan bütün kararların, Covid-19 küresel salgın sürecinin değişen parametrelerine ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kastamonu Valiliği ve devletin diğer üst makamlarının alacağı bağlayıcı kararlara göre değiştirilebileceğine karar verilmiştir.

Tablo 1. Kastamonu Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Uygulamaları

Fakülte/YO/MYO/Enstitü

Teorik

Uygulama

Açıklama

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Finans ve Bankacılık Bölümü son sınıf müfredatında yer alan Mesleki Uygulama dersi hariç tüm sınıflar ve tüm dersler çevrimiçi

Finans ve Bankacılık Bölümü son sınıf müfredatında yer alan Mesleki Uygulama dersi 22 Mart – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında olmak üzere yüz yüze (Kastamonu veya diğer illerde)

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

İletişim Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Orman Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Turizm Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Veteriner Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Çevrimiçi

Bazı dersler yüz yüze

Uygulaması yüz yüze olacak dersler (Kastamonu veya diğer illerde)

Hemşirelik;

-Cerrahi Hastalıklar Hemş.

-Çocuk Sağl. ve Hast. Hemş.

-Halk Sağ. Hemş.

Ebelik;

-Doğum Öncesi Dönem 2

-Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım

-Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı

Beslenme ve Diyetetik;

-Çocuk Hast. Klinik Stajı II

-Erişkin Hast. Klinik Stajı II

-Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

 

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Araç Rafet Vergili MYO

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Bozkurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Cide Rıfat Ilgaz MYO

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MYO

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

İhsangazi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

İnebolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Kastamonu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Küre Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Uzaktan Öğretim

Taşköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Çevrimiçi

-İlk ve Acil Yardım programı 2. Sınıf “IAY2000 Mesleki Beceri Eğitimi II” dersi hariç tüm sınıflar için tüm dersler çevrimiçi

-İlk ve Acil Yardım programı 2. Sınıf müfredatında yer alan “IAY2000 Mesleki Beceri Eğitimi II” dersi yüz yüze, diğerleri uzaktan öğretim (Kastamonu veya diğer illerde)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Seminer, yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve savunma sınavları yüz yüze

Seminer, yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve savunma sınavları yüz yüze

Seminer, yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve savunma sınavları yüz yüze

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Çevrimiçi

Çevrimiçi

Son Duyurular